Development of a recombinant ureolytic Lactococcus lactis for urea removal.

作者 Suai Zhang, Dongxia Li, Kai Tian, Yu Bai, Hongkai
内容